ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TianDe Hungary Kft.

Hatályba lépés dátuma: 2022. június 01.Kérjük, olvassa el figyelmesen az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF), mielőtt regisztrálna a tianDe Hungary Kft. által üzemeltetett http://tiandehungary.com/ webes felületén, vagy mielőtt igénybe venné annak elektronikusan elérhető szolgáltatásait. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a regisztrációval és rendelés leadásával egyidejűleg Ön, mint Megrendelő, arról is nyilatkozik, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és annak minden pontját, illetőleg azok aktuális állapotát és rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri. Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az ÁSZF Megrendelő részéről történő elfogadása kizárólag elektronikus formában, a tianDe Hungary Kft. rendszerébe kerül nyilvántartásba vételre, amely utólag is hozzáférhető, azonban az külön, nyomtatott, vagy egyéb formában iktatásra nem kerül. Az ÁSZF mindenkor aktuális állapota és legfrissebb változata az üzlet weboldalán (http://www.tiandehungary.com) érhető el, melynek megismerése és az esetleges módosítások követése a Megrendelő feladata. Esetleges módosítás esetén természetesen a megrendelés időpontjában aktuális állapot tekinthető irányadónak.

A webáruház működésével, az elektronikusan elérhető szolgáltatásokkal, regisztrációval, rendeléssel és szállítással kapcsolatos alapvető információk lentebb ismerhetők meg, illetőleg nyitvatartási idő alatt az üzletben személyesen (cím: 6728 Szeged, Dorozsmai út 50.), vagy telefonon is tájékozódhat (tel. szám: 06 62 424-824).

 

A tianDe Hungary Kft. ÁSZF-jének főbb pontjai:

1. Az ÁSZF célja
2. Az ÁSZF hatálya
3. A szerződő felek
4. Az ÁSZF elfogadása
5. A Webáruház elektronikusan elérhető szolgáltatásainak igénybevétele
6. A szerződés létrejötte
7. A Megrendelő jogai, kötelezettségei
8. Adatvédelem, adatbiztonság
9. Irányadó jog
10. Az ÁSZF módosítása
11. Vegyes és záró rendelkezések

12.Panaszkezelés

 

1. Az ÁSZF célja:

A tianDe Hungary Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által megfogalmazott ÁSZF célja, hogy meghatározza az alábbiakat:

A Webáruház által nyújtott szolgáltatásokat és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket.

A Szolgáltató és a Megrendelő szerződéssel kapcsolatban keletkező és fennálló jogait és kötelezettségeit.

Minden egyéb a szolgáltatások nyújtásával és azok igénybevételével kapcsolatos lényeges körülményt.

 

2. Az ÁSZF hatálya:

2.1. Tárgyi hatály

Az ÁSZF az alábbiakra terjed ki:

Minden a Szolgáltató által nyújtott, elektronikus úton igénybe vehető kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Megrendelő(k) a webáruházon keresztül vesz(nek) igénybe.

A Szolgáltató és Megrendelő valamennyi jogára és kötelezettségére.

A Webáruház működésével összefüggő minden lényeges körülményre.

 

2.2. Területi hatály

Szolgáltató a Webáruházon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokat kizárólag Magyarország területén nyújtja, melyből eredően minden leadott rendelés esetén kizárólag Magyarország területe jelölhető meg szállítási címként. Sajnálatos módon, Magyarország területén kívüli szállítást a Szolgáltató nem vállal, sem postai úton, sem futárszolgálaton keresztül, sem egyéb módon. Előfordulhat, hogy a rendszer fogadja a Magyarország területén kívüli szállítási címet is a webes felületen történő megrendeléskor, azonban minden ilyen megrendelés érvénytelennek tekintendő, és a munkatársaink által végzett ellenőrzési eljárás során ezek törlésre kerülnek. Természetesen regisztrációra külföldi címmel is van lehetőség, de a szállítás ebben az esetben is kizárólag Magyarország területén lehetséges.

 

2.3. Időbeli hatály

Az ÁSZF mindenkor aktuális és legfrissebb szövege az üzlet weblapján (http://www.tiandehungary.com) érhető el, mely annak nyilvánosságra hozatalától („közzétételétől”) annak Szolgáltató általi módosításáig, vagy visszavonásig tekintendő érvényesnek. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások tekintetében a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései és előírásai tekintendők érvényesnek. Az ÁSZF a megrendelés és a szállítás időpontja között történő módosítása esetén az adott megrendelésre vonatkozóan a megrendelés időpontjában aktuális állapot tekintető irányadónak.

 

3. A Szerződő Felek:

Az ÁSZF, az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre, vagy annak valamely fél általi felmondásáig:

 

3.1. A Szolgáltató:
Cégnév: tianDe Hungary Kft.
Székhely: 6728 Szeged, Dorozsmai út 50.
Képviselője: Kovács Pál
Cégjegyzékszám: 06-09-024076
Nyilvántartó Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság Szeged
Engedélyező hatóság: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Címzetes Főjegyzője
Szerződés nyelve: magyar
Adószám: 25385098-2-06
Közösségi adószám: HU25385098
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: MKB Bank Zrt. (1051-Budapest, Váci utca 38.)
Pénzforgalmi számla száma: 10300002-10676953-49020017
Üzlet megnevezése: tianDe (Naturliget)
Címe: 6728 Szeged, Dorozsmai út. 50.
Telefonszám: 06 62 424-824
E-mail: tiandeszeged@gmail.com
Weboldal: www.tiandehungary.com
Kapcsolattartó neve: Kovács Edit, Kovács Andrea

 

3.2. A Megrendelő:

Az a természetes, vagy jogi személy, aki

  • A webes felületen keresztül elérhető szolgáltatást, vagy szolgáltatásokat veszi igénybe (rendel, vásárol, stb.).

  • Rendelkezik Magyarország területén szállítási címmel, e-mail címmel, telefonszámmal (postai, vagy egyéb módon történő szállítás igénylése esetén).

  • Aki a Webáruház webes felületére beregisztrál, és a vásárlása leadása előtti pontban jelen ÁSZF-et magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja.

3.2.1. A Megrendelő kijelenti, hogy az itt iktatott Vásárlási feltételeket elolvasta, megértette és tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, amelyért anyagi felelősséggel tartozik. A megrendelőnek jogában áll a megrendelés elküldése után, de még a termék kiszállítása előtt elállni a vásárlási szándékától, valamint Felhasználó név-, a regisztráció törlésére, adatok módosítására, hírlevélről lejelentkezésre.

3.2.2. Aki a www.tiandehungary.com weboldalunkat és webshopunkat csupán információ szerzésre kívánja használni, az nem tekintendő megrendelőnek, így nem szükséges regisztrálnia, illetve az ÁSZF-t elfogadnia.

 

3.3. A Szállító:

A szállítást a http://www.tiandehungary.com webes felületén leadott rendelések esetén a Felek eltérő megállapodása hiányában (ennek esetleges lehetősége a megrendeléskor kerül feltüntetésre) GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. /2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. info@gls-hungary.com Cégjegyzékszám: 13-09-111755 Adószám: 12369410-2-44. Közösségi adószám: HU12369410 Tájékoztatás az online fogyasztói vitarendezésről: Az EU Bizottsága/ végzi.

A futárszolgálat a megrendelt termékeket saját ÁSZF-je alapján szállítja, mely az alábbi linken keresztül érhető el: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek és melynek megismerése a Megrendelő kötelessége. A szállítással kapcsolatos árszabás a webes felületen leadott megrendelés alkalmával, még a megrendelés véglegesítését megelőzően feltüntetésre kerül. Szállítási idő 1-5 nap.

 

4. Az ÁSZF elfogadása:

Az ÁSZF Megrendelő általi elfogadása a Webáruház elektronikus úton nyújtott szolgáltatásainak igénybevételének előfeltétele, melynek következtében az ÁSZF (a megfelelő jelölőnégyzeten keresztül történő) elfogadása minden rendelés alkalmával kötelező. Az ÁSZF szövegének módosításának nyomon követése és annak időben történő megismerése a Megrendelő kötelessége. A mindenkor aktuális, legfrissebb ÁSZF az üzlet weblapján érhető el.

 

5. A Webáruház elektronikusan elérhető szolgáltatásainak igénybevétele:

A Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújt szolgáltatásokat a webes felületen keresztül:

 

5.1. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

A Szolgáltatónak nem áll módjában szolgáltatást nyújtani Magyarország területén kívül, így minden szállítási igényt is magában foglaló megrendelés (nem az üzletben történő személyes átvétel) kizárólag Magyarország területén található szállítási címre teljesíthető.

 

5.2. A regisztrációhoz szükséges adatok:

E-mail cím (élő és érvényes)
• Jelszó
• Felhasználói név
• A vásárló neve
• Szállítási címe
• Számlázási címe (amennyiben nem egyezik a Szállítási címmel)
• Telefonszáma

Disztribútor és törzsvásárló esetén az ID szám, Szponzor neve, Szponzor ID száma.

 

5.3. A rendeléshez szükséges további adatok:

  • Szállítás módja

  • Fizetés módja

 

5.4. A szolgáltatás igénybevétele:

5.4.1. Az üzlet webes felületén kizárólag elektronikus úton lehetséges megrendelést leadni. Az üzlet webes felülete az alábbi linken keresztül érhető el: http://www.tiandehungary.com

5.4.2. Az adott termékek mellett feltüntetett árak minden esetben bruttó vételárak, amik magyar forintban értendők és amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t). A feltüntetett árak még nem tartalmazzák a szállítási költséget, melyek díja a rendelés véglegesítése előtt lesz elérhető az adott megrendelésre vonatkozóan.

5.4.3. A webes felületen, illetőleg az üzletben feltüntetett árak nem tekinthetőek közvetlen árajánlattételnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon károkért, melyek az esetleges elírásokból erednek.

Abban az esetben, ha a webes felületen egy termék ára valamilyen okból kifolyólag hibásan kerül feltüntetésre, a Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket a hibásan feltüntetett áron szállítani, vagy garantálni, különös tekintettel azon esetekre, ha az ár nem valós volta nyilvánvaló, vagy adott körülmények között ennek valószínűsítése a Megrendelőtől elvárható. (Ilyen esetek például, de nem kizárólag a következők: ha a formátumból, vagy más hasonló termékek árához képest jelentősnek mondható eltérés okán valószínűsíthető, hogy elírás történt, illetőleg, ha egy esetlegesen fellépő rendszerhiba okán korábbi, vagy valótlan árak jelennek meg a webes felületen, stb.) Természetesen Szolgáltató köteles a lehető legrövidebb időn belül helyesbíteni a hibásan feltüntetett árakat (amint tudomására jut, illetőleg amint az esetleges külső, akadályozó tényező elhárul). Amennyiben a Megrendelő hibás áron rendeli meg a terméket, a Szolgáltató köteles a Megrendelőt a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni a valós árról, melyet követően a Megrendelő fenntarthatja megrendelését, vagy következmények nélkül visszavonhatja azt.

5.4.4. A webes felületen közölt fényképek csupán illusztrációk, melyektől a termékek tényleges megjelenése, csomagolása a valóságban eltérhet.

5.4.5. A termékekkel kapcsolatban közölt termékleírások, illetőleg a termékek csomagolásán, illetőleg a gyártók által rendelkezésre bocsátott egyéb tájékoztató anyagokban olvasható adatok, valamint nyilvánosan elérhető információk adják. A jelzéseken túlmenően kérjük mindenki maga is vizsgálja meg a kézhez vételt követően a gyári csomagoláson lévő feliratot, különös tekintettel az összetevőkre és a lehetséges allergén anyagokra. Ezek esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az ezekből fakadó esetleges károkért a gyártót terheli a felelősség.

5.4.6. Annak vizsgálata és meghatározása, hogy az adott termék a Megrendelő saját, egyedi céljainak megfelelően felhasználható-e, kizárólag a Megrendelő kötelessége. A Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha a megrendelt termék nem alkalmas a Megrendelő egyedi céljainak megfelelő felhasználásra. A vásárlást, illetőleg megrendelést megelőzően a tianDe Hungary Kft. munkatársai készséggel állnak rendelkezésre ez irányú kérdések tekintetében is, nyitvatartási időben, az üzletben személyesen, telefonon (06 62 424-824; 06 30 434 1111), vagy e-mail-en (tiandeszeged@gmail.com).

5.4.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben a már leadott és visszaigazolt megrendeléseket részben, vagy egészben visszautasítsa, különös tekintettel azon esetekre, ha a Megrendelő az ÁSZF, valamely előírásának nem tett eleget, vagy azt megszegte.

5.4.8. A visszaküldés költségei minden esetben a Megrendelőt terhelik, amennyiben az átvétel a Megrendelőnek felróható okból nem történt meg. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben vállalja a csomag újra kiküldését, amennyiben az ezzel kapcsolatban jelentkező költségeket a Megrendelő a Szolgáltató számára előre elutalja.

 

6. A szerződés létrejötte:

 

6.1. Általános jellemzők:

A Felek között a szerződés a Megrendelő regisztrációját követő megrendelésének a Szolgáltató e-mailes visszaigazolásával jön létre. A szerződés létrejöttének további feltétele a mindenkori aktuális ÁSZF elfogadása.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő által megadott adatok valódiságát minden megrendelés beérkezésekor megvizsgálja, és amennyiben valótlan adatokat talál, azokat a megrendeléssel együtt törölje.

 

6.2. Regisztráció, megrendelés, vásárlás:

A Megrendelő, a webes felületen történő regisztráció, illetve megrendelés leadása során megadott adatait a Szolgáltató a jelen ÁSZF, annak lentebb, (8. Adatvédelem, adatbiztonság), illetőleg a weboldalon külön is olvasható adatvédelmi előírásainak megfelelően kezeli, mely a Megrendelő érdekét szolgálja. Ennek okán az ÁSZF aktuális változatának elfogadásáról a Megrendelő minden megrendelés esetén köteles nyilatkozni, illetőleg az adatvédelemre vonatkozó előírásokat megismerni.

 

6.3. Megrendelés visszavonása, módosítása, törlése:

A webes felület szoftvere minden megrendelés leadásakor annak beérkezéséről a Megrendelő számára automatikus értesítést, visszaigazolást küld. Amennyiben a Megrendelőhöz a visszaigazoló értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, a Megrendelő ajánlattétellel kapcsolatban fennálló kötöttségei automatikusan megszűnnek.

Esetleges tévedés esetén a Megrendelő jogosult a megrendelését annak Szolgáltató általi teljesítésének megkezdéséig módosítani, illetőleg annak a Futárszolgálat számára történő átadás időpontjáig visszavonni, amennyiben a tévedés tényéről a Megrendelő, a Szolgáltatót az észlelést követően haladéktalanul tájékoztatja a tiandeszeged@gmail.com e-mail címen, vagy nyitvatartási időben az alábbi telefonszámon: 06 62 424-824.

 

6.5. Fizetési feltételek:

Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton (átutalással, vagy bankkártyával) a megrendelés leadásakor, vagy a Futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor készpénzben, vagy bankkártyával, vagy személyes átvétel esetén a tianDe Hungary Kft. munkatársának készpénzben, vagy bankkártyával fizetheti meg. A Futárszolgálat munkatársa készpénzes, vagy bankkártyás fizetés esetén köteles bizonylatot adni. Részteljesítést a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni, melynek következtében a Futárszolgálat munkatársa sem fogadhat el részteljesítést. A Megrendelő tehát a teljes megrendelését jogosult csak átvenni, illetőleg természetesen jogában áll azt teljes egészében visszautasítani, amely esetben azonban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő regisztrációját kizárólag egyéni mérlegelése alapján, saját hatáskörben, azonnali hatállyal megszüntesse, illetőleg valamennyi esetlegesen idő közben leadott rendelését érvénytelenítse és törölje.

Webes rendelés esetén SimplePay bankkártyás fizetés esetén a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tianDe Hungary Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai út 50.) adatkezelő által a http://tiandehungary.com/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: a megrendelői név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, szállítási telefonszám, rendelésszám, rendelés összege, vásárolt termék neve, darabszáma, ára. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

6.6. Sikertelen kézbesítés esetén:

Általános kiszállítási határidő esetén a Futárszolgálat háromszor alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Amennyiben a harmadik alkalom is sikertelen, a Szolgáltató jogosult a megrendelést érvénytelennek tekinteni, és törölni azt.

 

7. A Megrendelő jogai, kötelezettségei:

 

7.1. Az elállás joga:

7.1.1. A  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Vásárló jogosult a Termék kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztó az elállási jogát nyilatkozatminta útján, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja. 

7.1.2. Elállás esetén, ha a Fogyasztó nem a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja,akkor az ebből adódó többlet költséget a Társaság nem köteles megtéríteni.
Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített ellenszolgáltatást.

A Társaság a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.
A Vásárló köteles az Eladó részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.
7.1.3. Az Eladó mindaddig visszatarthatja részére az Ügyfél által kifizetett összeget, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza. 
7.1.4. A visszaküldött áru nem lehet megrongált,  vagy használt. Az elállás esetén az Ügyfél felelős minden olyan, a visszaküldött Termékben keletkezett kárért, amely annak nem rendeltetésszerű használatából keletkezett, így különösen, de nem kizárólagosan felel a Termék sérüléseiért, vagy annak alkatrészeinek elveszéséért. A Fogyasztó felel a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért.

A csomag átvételekor a Vásárló mindenképp győzödjön meg annak külső sértetlenségéről. Amennyiben külsérelmi nyomokat talál a csomagon, mindenképp azonnal kérje a kárjegyzőkönyv felvételét a futártól és a futárral közösen ellenőrizzék le a csomag beltartalmát is (csak külsérelmi nyom esetén) és ezt azonnal jelezze ügyfélszolgálatunknak (tiandeszeged@gmail.com) írásos formában, legkésőbb 1 munkanapon belül.

Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor sajnos nem tudjuk érvényesíteni kártérítési igényt, továbbá a csomagot nem tudjuk visszavenni és helyette új termékeket küldeni vagy rendelés összegét visszautalni!

7.1.5. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából. 

 

7.1.6. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta:

(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére, vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: (Hely, Dátum)

A minta eredeti szövege, illetőleg az elállással kapcsolatos további információ a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben található.

 

7.2. A Szolgáltató esetleges kára:

Amennyiben a visszahozott áru a nem rendeltetésszerű használat okán károsodott, Szolgáltató jogosult a termékben bekövetkező értékcsökkenés megtérítését a Megrendelőtől követelni.

A Társaság követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésénak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 

7.3. Szavatosság:

7.3.1. Az Szolgáltató az általa forgalmazott Termékek vonatkozásában a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint kellékszavatosság terheli. Ennek keretén belül amennyiben a Termék hibás, úgy a Vásárló elsődlegesen annak kicserélését, vagy kijavítását kérheti az Szolgáltatótól, amennyiben erre nincs lehetőség, vagy azt az Szolgáltató nem vállalja, úgy a Vásárló választása szerint árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. A kellékszavatosság részletes szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159-167. § rendelkezései tartalmazzák. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a termék hibáját a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül köteles bejelenteni, a késedelmes bejelentésből eredő károkért Szolgáltató felelősségét kizárja.

A kellékszavatossági igény érvényesítésének együttes feltételei:
- két (2) éven belüli vásárlás
- a vásárlásról szóló számla / vagy elállási nyilatkozat / vagy szállítólevél megléte

A kellékszavatossági igény elutasítható:
-ha a vásárlást számla/ vagy elállási nyilatkozat / vagy szállítólevél nem igazolja;
-ha a szavatossági igény érvényesítésének 2 éves határideje eltelt;
-rendeltetésellenes használatból eredő hiba esetén;
-helytelen kezelésből, tárolásból, szakszerűtlen tisztításból, ápolásból eredő hiba esetén;
-elemi kár, sérülés, erőszakos külső behatás okozta hiba esetén;
-szakszerűtlen javításból eredő hiba esetén;
-ha a hiba vásárláskor is látható volt és arról a vásárlót tájékoztatták, vagy a hiba meglétét írásban közölték a vásárlóval;
-a vásárló igényét határidőn túl jelentette be;
-a hiba a vásárlás után keletkezett;
-helytelen kezelés, vagy tárolás miatt;
-erőszakos külső behatás miatt.

Ennek értelmében a kellékszavatossági igények érvényesítésére nyitva álló két (2) év két részre tagolódik:
1.) A vásárlás napjától számított (1) egy éven belül, ha bármilyen rendellenességet, hibát észlel a termékkel kapcsolatban, azt kérjük, késedelem nélkül jelezze a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségeken. A hibát legkésőbb a felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell bejelenteni. A hibás/ meghibásodott/kifogásolt terméket természetesen nem célszerű tovább használni, mivel az ezzel okozott kárt a Szolgáltató nem köteles megtéríteni. Amennyiben a hiba eredete, jellege, így a reklamáció jogossága nem egyértelmű, vitás a felek között, úgy a Szolgáltató független szakvéleményt kér ennek megállapítására.
2.) A vásárlás napjától számított (1) egy éven túl, a 2 éves időtartam végéig kétség, vita esetén a Vásárló saját költségén bizonyíthatja, hogy a meghibásodás oka már eladáskor benne volt a termékben.

7.3.2. A vásárolt Termék hibája esetén Ön - választása szerint - az 3.2.1. pontban meghatározott jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását, vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával, vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

  • - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  • - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

  • - a termék hibája jogszabály, vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8. Adatvédelem, adatbiztonság:


8.1. Adatvédelmi nyilatkozat:

A Szolgáltató a regisztráció során a megadott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatójában meghatározott feltételek szerint kezeli. Adatkezelési tájékoztató.

A Szolgáltató az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése céljából, illetőleg a Megrendelő előzetes, kifejezett hozzájárulásával a Szolgáltató saját promóciós, valamint reklámtevékenysége keretében használja fel.

A Szolgáltató, a Megrendelő személyes adatait külső feleknek, vagy harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adja ki, mely alól kizárólag a kézbesítéshez szükséges Futárszolgálat munkatársai, valamint a könyvelő képeznek kivételt.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását a fent leírtakhoz önként és határozatlan időre adta, de azt írásban bármikor jogosult vissza is vonni. Szolgáltató mindent elkövet a számára átadott adatok biztonságának megőrzése érdekében, ami tőle elvárható.

A Regisztrációval, illetőleg a megrendelés leadásával a Megrendelő feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF mindenkor aktuális változatának szövegét, azon belül is az Adatkezelési tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

 

8.2. Személyes adatok módosítása, regisztráció törlése:

Megrendelő az üzlet webes felületén megadott személyes adatait bármikor jogosult módosítani, vagy a Szolgáltatótól azok törlését kérni, az alábbi adatok módosítására azonban nincs lehetőség (törlésük természetesen kérhető):

  • E-mail cím

  • Felhasználói név

A Megrendelő az üzlet webes felületére történő regisztrációját, adatai módosítását, illetve azok törlését a tiandeszeged@gmail.com címre küldött e-mail-ben (a fent nevezett korlátozás figyelembevételével) bármikor kérheti.

 

9. Irányadó jog:

Jelen ÁSZF az üzletre és annak webes felületére vonatkozóan tartalmazza a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony alapvető előírásait. Azon kérdésekben, melyek jelen ÁSZF-ben nem kerülnek külön szabályozásra, a mindenkor hatályos európai uniós és magyar jogszabályok tekintendők irányadónak, különös tekintettel az alábbiakra:

 

10. Az ÁSZF módosítása:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az üzlet webes felületén az ÁSZF mindenkor aktuális és legfrissebb változata érhető el.

 

11. Vegyes és záró rendelkezések:

 

11.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések:

A Szolgáltató és Megrendelő között a megrendelések és online vásárlások során egy a fentebb ismertetett előírásoknak megfelelő írásos megállapodás jön létre, mely szerződéses megállapodásnak tekintendő, és amelyet a Szolgáltató saját elektronikus rendszerében tárol.

 

11.2. A szerződés megszüntetése:

Megrendelő bármikor jogosult a szerződés megszüntetését kérni. Ehhez szükséges, hogy személyazonosságát a Szolgáltató irányában igazolja. A Megrendelő megszüntetési kérelmét követően a még élő, de nem teljesített megrendelések a Szolgáltató részéről annulálásra (törlésre) kerülnek. A Megrendelő bármikor indoklási kötelezettség nélkül jogosult regisztrációját a webes felületen törölni. Másfelől azonban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan felmondja, amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF bármely rendelkezését szándékosan, vagy a Megrendelőnek felróható gondatlanság okán megszegi.

 

11.3. Felelősség:

Megrendelő köteles tudomásul venni, hogy minden olyan megrendelésért, webes felületen történő vásárlásért teljes körű felelősséggel tartozik, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Annak okán, hogy a Megrendelő személyes adataival való visszaélést elkerülje, Megrendelő köteles mindent elkövetni (pl. jelszava illetéktelenek előtti titokban tartása érdekében). Természetesen Megrendelő mentesül ezen felelőssége alól, amennyiben bizonyítható, hogy az adataival történő esetleges visszaélés kizárólag neki fel nem róható okból, saját hibáján kívül történt.

 

11.4. Megfelelő körültekintés elvárhatósága:

Szolgáltató a Megrendelő számára elérhetővé tesz minden szükséges információt, azonban ezek megismerése mindenkor a Megrendelő kötelessége. Ide tartozik például, de nem kizárólag az egyes termékek szavatossági- és lejárati ideje, különösen az akciós és árleszállított termékek esetén.

 

12. Panaszkezelés:

12.1. Esetleges panaszával forduljon hozzánk bizalommal írásban a jelen szerződési feltételek elején megjelölt postai címre küldött küldeményben, vagy a weboldalon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén. 

12.2. Előfordulhat, hogy a megrendelt terméket más csomagolásban kapja meg, de ez magát a terméket és annak minőségét nem érinti. Természetesen ebben az esetben panaszát nem áll módunkban orvosolni, mert ez nem számít hibás teljesítésnek. 

12.3. A Szolgáltató panasz esetén köteles jegyzőkönyvet felvenni, és 30 napon belül választ adni.

12.4. Tevékenységünkkel kapcsolatos panaszát megteheti a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki, Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztályon is, amelynek elérhetőségét itt találja:  www.kormanyhivatal.hu

12.5.  A Fogyasztó a lakóhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat a panaszával, melynek elérhetőségeit tartalmazz a megadott link: www.bekeltetes.hu

12.5.1. A Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásban együttműködni.

12.6 A fogyasztói jogviták online vitarendezésére az ODR link is használható, amely itt érhető el: Online vitarendezés | Európai Bizottság (europa.eu)

FEL